Paper Information


Title ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨᠨ᠋ᠦ᠋ᠯᠵᠠᠢ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ;ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ;ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠩᠰᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn