Paper Information


Title ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠬ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn