Paper Information


Title ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
Keyword ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ; ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ; ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ
Abstract ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠨᠵᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn