Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ《ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Creator ᠬᠠᠢ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ《ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ《ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠴᠦ ᠤᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn