Paper Information


Title ᠲᠤᠢᠬᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠧᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠡᠨ᠋ᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠧᠢ; ᠲᠤᠢᠬᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠢᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠢᠬᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 3 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠢᠬᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠤᠢᠬᠤᠨ》 ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn