Paper Information


Title ᠵᠠᠯᠢᠶᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠥᠩ
Keyword ᠵᠠᠯᠢᠶᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠥᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠢᠶᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠢᠶᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠢᠶᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠥᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn