Paper Information


Title 《ᠪᠤᠭᠤ》 ᠶᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠪᠤᠤᠲ᠋ᠸᠤ; ᠪᠤᠭᠤ; ᠪᠦᠸᠸ ᠲᠸᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠤᠲ᠋ᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠲ᠋ᠸᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ 《ᠪᠦᠸᠸ ᠲᠸᠤ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1982年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn