Paper Information


Title ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠨ ᠨ‍᠂ ᠰᠠᠡᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 《 ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠠᠰᠤ 》᠋ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠷ; ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ; ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ ᠡ
Keyword ᠨ‍᠂ ᠰᠠᠡᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ; 《 ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠠᠰᠤ 》᠋ ; ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ; ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ
Abstract ᠨ‍᠂ ᠰᠠᠡᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ 《 ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠠᠰᠤ 》᠋ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠡᠴᠨ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30.40 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠨᠯᠠᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢᠯᠡᠳᠳᠠ ᠬᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢ᠋ᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠠᠮᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠯ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠡᠢᠳᠠ 19ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ 1ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂14 ᠲᠦᠷᠰᠤ᠂2 ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠡᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn