Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠬᠥ; ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠥᠬᠡ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤ᠋ᠯ ᠵᠠᠨᠩ ᠥᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠮ ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠡᠮᠥᠨᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠢᠬ ᠠ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠤᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠥᠬᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠡᠵᠦ᠂ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn