Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠣᠣ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠩ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn