Paper Information


Title ᠰᠠᠨᠶᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ-ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠨᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠲᠡᠷᠬᠡᠯ ; ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword 《ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ》ᠷᠤᠮᠠᠨ; ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ; ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠳ᠂ ᠤᠰᠤᠨᠪᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠥᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠥ ᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠯᠤᠪᠳᠤᠨ ᠪ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠥᠳᠦᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ《ᠮᠢᠨᠥ ᠡᠪᠦᠬᠡ》ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ 《ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ》ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠬ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠋
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn