Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡ᠋ᠢ᠋ᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ; ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡ᠋ᠢ᠋ᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn