Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ; ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌
Abstract ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ《GB26226-2010》᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠋ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn