Paper Information


Title ᠡᠮᠨᠡᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠮᠸᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ᠋ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠲᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠳᠠᠲᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠲᠤ ᠭᠤᠷᠤᠯᠰᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠨᠨᠰᠤ ᠵᠢᠯ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn