Paper Information


Title 《 ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ 7 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ 》 ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ — 1771 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ 7 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠬᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ — ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠵᠢᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠯ; 7 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
Abstract 1771 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ 7ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn