Paper Information


Title ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ — ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦ 《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠡᠦ ᠬᠠᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦ 《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ  ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn