Paper Information


Title ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ
Creator ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠵᠦᠴᠢ; ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ; ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ
Abstract ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠥ᠂ ᠵᠦᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ᠂ ᠨᠢᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠵᠦᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠵᠠᠭᠤᠷ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ《ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》ᠪᠠ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ 《ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ《ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ》᠂ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn