Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ — ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠰᠢᠶᠸ ᠶᠦᠩ ᠮᠸᠢ; ᠹᠦ᠋ ᠢᠦᠢ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠢᠷᠭᠡᠳ; ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠩᠰᠠ
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠢ᠌ᠨᠬᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn