Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ》᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤᠪᠢᠷ ᠡ
Keyword ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn