Paper Information


Title ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯ
Keyword ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ;ᠪᠤᠳᠡᠳᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn