Paper Information


Title ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ-ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ AT910 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠷ᠂ ᠡᠷᠢᠨᠽᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ; AT910 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤ
Abstract ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠴᠠ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn