Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ; ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩ᠋ᠭᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn