Paper Information


Title ᠭᠠ‍᠂ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ
Creator ᠹᠦ᠋ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠭᠠ‍᠂ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ;ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ;ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ 
Abstract ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠ‍᠂ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《ᠱᠠᠩᠲᠤ ᠬᠡᠢᠢᠪᠦᠩ ᠬᠦᠷᠲᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 《ᠱᠠᠩᠲᠤ ᠬᠡᠢᠢᠪᠦᠩ ᠬᠦᠷᠲᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ》 ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ《ᠵᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠤ ᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ( ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ》᠂ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠣᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠡᠨ᠌ ᠠ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn