Paper Information


Title ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠭᠠᠲᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ》 ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ
Keyword ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠭᠠᠲᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ》; ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ
Abstract ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠭᠠᠲᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ》  ᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠡᠰᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠪᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠣ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn