Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ — 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠨ᠋ᠣᠯᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn