Paper Information


Title ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ《ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠸᠳᠡᠨᠵᠠᠪ; ᠵᠢᠨᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ; ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ; ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ《 ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ》 ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠲᠤᠰ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn