Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ; ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ
Abstract ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ —ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ》ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn