Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠫᠦᠷᠪᠤᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠷ《 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠤ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠰᠠᠩ
Keyword ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠯ;《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠷ》; ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠫᠦᠷᠪᠤᠵᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠷ》ᠭᠡᠬᠦ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠷᠢᠮᠫᠢᠯ᠂ ᠲᠦ‍᠂ ᠨᠢᠮ ᠠ᠂ ᠮᠦᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠢᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡᠣ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn