Paper Information


Title ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ
Creator
Keyword ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠸᠷᠢᠭ᠂ ᠷᠤᠮᠠ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn