Paper Information


Title ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ
Creator ᠬᠠᠰ; ᠨᠠᠰᠤᠡᠡᠤᠷᠳᠤ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠡ; ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ
Abstract ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠬᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠠᠳᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠂ ᠦᠢᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠤᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨᠷ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠯᠡᠴᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠋ ᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠡᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn