Paper Information


Title ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷᠲᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ (ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ)
Creator ᠪᠠᠢ ᠼᠦᠢ ᠴᠢᠨ; ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠣᠩᠭᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ 《ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠦ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡᠯ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ 》ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ (1)᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠬᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn