Paper Information


Title ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠢ ᠬᠤᠤ ᠬᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
Keyword ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠢ ᠬᠤ;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠲᠡᠯ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠢ ᠬᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬ ᠤᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠮᠤᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠢᠢ ᠲᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠨᠡᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠱᠢ ᠬᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn