Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ- ᠭᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠸᠠᠩᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠭᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠤᠨᠴᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 《 ᠭᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ 《 ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn