Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ-《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ (ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠴ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠ᠎ᠠ; ᠠᠮᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ
Abstract ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠦᠢᠯᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠴᠤᠯᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠮᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠪ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn