Paper Information


Title ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠤᠩᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ; ᠵᠠᠬᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ; ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠬᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠵᠠᠬᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn