Paper Information


Title 《ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠶᠦᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠲᠡᠭᠷᠢ; ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ《 ᠲᠡᠭᠷᠢ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ᠂13-14ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 《ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠳᠡ ᠢᠦᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠰᠦ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠦᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠶᠤᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃᠎
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn