Paper Information


Title ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ; ᠲᠦᠷᠦ; ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn