Paper Information


Title ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮᠢᠰᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠷᠡᠯᠱᠠ
Keyword ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮᠢᠰᠮ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ 
Abstract 《ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠨᠺᠦᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠲᠡᠬᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn