Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ
Keyword ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠶ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn