Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠤᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠢᠩ; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Abstract ᠢᠩ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠴᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠩ  ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠌᠋᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠢᠩ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ᠢᠩ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ᠢᠩ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠩ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn