Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ —— ᠲᠦ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠺᠤᠯᠦᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
Creator ᠾᠧ ᠶᠦᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠡᠭᠦᠯᠦᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠲᠦ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠺᠦᠯᠦᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn