Paper Information


Title ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠴᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠰ
Keyword ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ; ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠢ 
Abstract ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn