Paper Information


Title ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠡᠶᠡᠷ
Keyword ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠵᠢᠨᠦᠩ; ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ; 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》;《ᠯᠦᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ》
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠵᠢᠨᠦᠩ᠂ ᠭᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn