Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》  ᠳᠡᠬᠢ 《札惕 巴惕 王京》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;《ᠵᠠᠳ᠋᠂ ᠪᠠᠳ᠋᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠩ》ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Abstract 13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯ ᠠ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ《ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎—ᠵᠠᠳ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠪᠠ《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ》 ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠪᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ᠌ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠳ᠋ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ》ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn