Paper Information


Title ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠮᠦᠷᠡᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ; ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
Abstract ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠴᠠ ᠴᠡᠬᠢᠮ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ  ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠤᠹᠲ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn