Paper Information


Title ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠎——ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠵᠢᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ 》ᠪᠠ 《ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ》ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠦ; ᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ》;《ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ》;ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠤᠨᠳᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳ》ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ》ᠪᠠ《ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ᠂ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn