Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠬᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠨᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn