Paper Information


Title 《ᠭᠦᠩ ᠦᠨ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ 《ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠠᠩᠴᠤᠪ
Keyword 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ》; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠵᠤᠤᠪᠠᠵᠠᠪ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ; ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠢᠰᠢᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠰ ᠨᠢ ᠢᠰᠢᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn