Paper Information


Title ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠤᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤ ᠵᠤᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠡᠢᠨᠠᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠤ ᠵᠤᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ AAA ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn