Paper Information


Title ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
Keyword ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ᠎ᠠ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn